Leadership
Dean
Administrator
 
CUI Baoshan
 
LIU Hong
Vice Dean                
    Deputy Administrator

PEI Yuansheng
ZHANG Lixiao
XU Linyu
SUN Tao
WANG Pei
Assistant to the Dean
HUANG Haiou
OU-YANG Wei